WF - Katedra i Zakład Biofizyki
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec
(032) 364
Email:

KOSMETOLOGIA

PRZEDMIOTY

BIOFIZYKA W KOSMETOLOGII

 

WYKŁADY Z PRZEDMIOTU BIOFIZYKA W KOSMETOLOGII DLA  I ROKU KIERUNKU KOSMETOLOGIA I stopnia ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 11.10.2021 (13:45-16:45) ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI MICROSOFT TEAMS

KOD DO LOGOWANIA DLA STUDENTÓW: 9rqre6m

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU
BIOFIZYKA W KOSMETOLOGII
dla studentów I roku kierunku Kosmetologia I stopnia prowadzonych
w Katedrze i Zakładzie Biofizyki Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
w roku akademickim 2021/2022


Zajęcia z przedmiotu BIOFIZYKA W KOSMETOLOGII prowadzone są w oparciu o Regulamin Studiów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały 21/2019 Senatu SUM z dnia 24 kwietnia 2019 r. oraz Zarządzenie Nr 161/2020 z dnia 08.09.2020 r. i niniejszy Regulamin.

I. Zasady uczestnictwa w zajęciach

*Uczestnictwo na wykładach, seminariach oraz ćwiczeniach jest obowiązkowe.
*Student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach z grupą studencką do której został przypisany na danych rok akademicki.
*Student zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej lub zalogowania się do systemu e-learningowego w przypadku zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
*Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość potwierdzane jest przez studenta poprzez zalogowanie się w systemie
e-learningowym (platforma e-learningowa SUM lub Microsoft Teams) w czasie zgodnym
z harmonogramem zajęć oraz odznaczenie swojej aktywności na liście obecności.
*Student zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących zasad BHP, które zostaną szczegółowo omówione na pierwszych zajęciach.
*W zajęciach realizowanych w Uczelni nie może uczestniczyć Student, który ma objawy chorobowe sugerujące infekcję, w tym wirusową (tj. gorączka, kaszel, duszność, ból gardła, wydzielina z nosa, zaburzenia węchu/smaku, ból głowy, ogólne rozbicie, osłabienie itp). Osoby, u których wystąpią objawy chorobowe powinny pozostać w miejscu swojego pobytu, skontaktować się telefonicznie lub mailowo z sekretariatem Jednostki/kierownikiem ćwiczeń/prowadzącym zajęcia oraz zgłosić swój stan zdrowia odpowiednim służbom, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego.
*Student na stronie internetowej Katedry i Zakładu Biofizyki otrzymuje:
1. Opis przedmiotu wraz ze szczegółowym wykazem zagadnień realizowanych
na wykładach, ćwiczeniach i seminariach.
2. Regulamin zajęć.
3. Kartę modułu/przedmiotu.
4. Harmonogram konsultacji z nauczycielem akademickim.

*Wszystkie materiały dydaktyczne podlegają ochronie praw autorskich w zakresie własności intelektualnej.
*Naruszenie praw autorskich i prawa do ochrony wizerunku (nagrywanie, fotografowanie, kopiowanie, rejestrowanie) będzie skutkowało wszczęciem postępowania dyscyplinarnego.
*Wszyscy studenci są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania powyższego Regulaminu oraz bieżącego śledzenia komunikatów w „Wirtualnej Uczelni”.
*Przed przystąpieniem do ćwiczeń i seminariów student zobowiązany jest przygotować się teoretycznie z tematu realizowanego w ramach danych zajęć (zgodnie z harmonogramem). Brak przygotowania do zajęć będzie równoznaczny z ich niezaliczeniem. Przygotowanie teoretyczne studenta będzie sprawdzane ustnie przed i w trakcie części praktycznej ćwiczeń.


II. Zasady uczestnictwa w wykładach:
10 godzin – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zasady uczestnictwa w seminariach:
5 godzin – w formie stacjonarnej.
Zasady uczestnictwa w ćwiczeniach:
15 godzin – w formie stacjonarnej.


III. Zasady usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach (seminaria, ćwiczenia)

*Wszystkie nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwione.
*Nieobecność na zajęciach powinna być usprawiedliwiona poprzez przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia (lekarskiego, sądowego, urzędowego) na pierwszych zajęciach po nieobecności.
*W przypadku nieobecności na zajęciach wynikającej z uczestnictwa w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni, oficjalnej reprezentacji Uczelni na zewnątrz (konferencje, zjazdy, zebrania), działalności na rzecz Uczeni organizowanej lub współorganizowanej przez Samorząd Studencki, uczestnictwa w egzaminie poprawkowym, są usprawiedliwiane bez konieczności odrabiania, na podstawie usprawiedliwienia poświadczonego przez odpowiedni organ/osobę.
*Zajęcia praktyczne (ćwiczenia) student zobowiązany jest uzupełnić w ramach konsultacji z nauczycielem akademickim/ćwiczeń odróbkowych, a materiał teoretyczny obowiązujący w ramach odrabianych zajęć zaliczyć u prowadzącego.
*Istnieje możliwość usprawiedliwienia nieobecności związanej ze zdarzeniami losowymi w formie pisemnej.


IV. Zasady, tryb i terminy zaliczeń

WYKŁADY:
Warunkiem uzyskania zaliczenia z wykładów jest uczestnictwo na wykładach.

SEMINARIA:
Warunkiem uzyskania zaliczenia z seminariów jest przygotowanie teoretyczne w zakresie tematyki realizowanej w ramach programu na każde zajęcia.
W ramach przedmiotu przewidziane jest 1 kolokwium w formie pisemnej.
Niezaliczone kolokwium należy poprawić u prowadzącego zajęcia.
Przed zaliczeniem końcowym dopuszcza się dwukrotną możliwość poprawy oceny niedostatecznej.
Zaliczenie kolokwium jest warunkiem zaliczenia seminariów.

ĆWICZENIA:
Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest czynny udział w zajęciach, przygotowanie teoretyczne w zakresie tematyki realizowanej w ramach programu na każde zajęcia
oraz zaliczenie sprawozdań.
W ramach przedmiotu przewidziane jest 1 kolokwium w formie pisemnej.
Niezaliczone kolokwium należy poprawić u prowadzącego zajęcia.
Przed zaliczeniem końcowym dopuszcza się dwukrotną możliwość poprawy oceny niedostatecznej.
Zaliczenie kolokwium jest warunkiem zaliczenia ćwiczeń.


V. Forma zaliczenia na ocenę

*Student, który uzyskał zaliczenie z seminariów i ćwiczeń może przystąpić do zaliczeniowego testu końcowego.
*Brak zaliczenia z przedmiotu lub nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na teście końcowym w wyznaczonym terminie jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
*W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na teście końcowym Studentowi przysługuje prawo do dwóch zaliczeń poprawkowych.
*Test końcowy odbędzie się w formie zdalnej (test wyboru) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
*Pytania testu końcowego obejmują materiał z wykładów, seminariów i ćwiczeń.
*W czasie trwania zaliczenia studenta obowiązuje bezwzględny zakaz kontaktowania się osobistego lub za pośrednictwem urządzeń elektronicznych z osobami postronnymi
oraz korzystania z materiałów pomocniczych. Nieprzestrzeganie zasad stanowi podstawę do przerwania testu końcowego, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole zaliczenia. Otrzymanie przez Studenta oceny niedostatecznej nie wyklucza odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.


VI. Zasady ustalania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczeniowego testu końcowego jest oceną końcową z przedmiotu.

Obowiązująca skala oceniania:
90%-100% bdb (5.0)
85%-89% pdb (4.5)
75%-84% db (4.0)
70%-74% ddb (3.5)
60%-69% dst (3.0)
≤59% ndst (2.0)


VII. Sposób informowania studentów o uzyskanych wynikach zaliczeń końcowych

Wyniki zaliczenia końcowego ogłoszone będą w ciągu 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia zaliczenia w „Wirtualnej Uczelni”.


VIII. Konsultacje z nauczycielem akademickim

Konsultacje z nauczycielem akademickim odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym
na stronie internetowej Jednostki http://biofizyka-wf.sum.edu.pl


IX. Możliwość wglądu do prac pisemnych studenta

*Student ma prawo do wglądu do prac pisemnych z kolokwiów na pierwszych zajęciach
po ogłoszeniu wyników.
*Zgodnie z Regulaminem Studiów (par. 14, pkt. 22) student ma prawo do wglądu ocenionej pracy zaliczeniowej lub egzaminacyjnej wraz z treścią pytań oraz kluczem odpowiedzi w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników w godzinach konsultacji z nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia.

X. Kwestie sporne i niezawarte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 21/2019 Senatu SUM z dnia 24 kwietnia 2019 r.

XI. W zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej i wynikających z niej Zarządzeń Rektora SUM możliwa jest zmiana trybu i formy prowadzenia zajęć, zaliczeń i egzaminów.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2021 roku.

  

REGULAMIN BHP OBOWIĄZUJĄCY W SALI LABORATORYJNEJ KATEDRY I ZAKŁADU BIOFIZYKI

 • W Sali laboratoryjnej należy dokładnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Każdy pracownik oraz student musi wiedzieć,  gdzie  znajdują  się  urządzenia   ratunkowe  i sprzęt przeciwpożarowy.

 • W razie  pożaru  należy  krzykiem  zaalarmować  o  niebezpieczeństwie  osoby  pracujące  w pobliżu, udzielić pomocy poszkodowanym, za pomocą dostępnych środków podjąć próbę ugaszenia pożaru, zawiadomić prowadzącego zajęcia

 • Przy posługiwaniu się urządzeniami zasilanymi prądem zmiennym z sieci należy przestrzegać następujących przepisów:

 • Przed włączeniem wagi, polarymetru, wiskozymetru, spektrofotometru, komputera, drukarki należy sprawdzić, czy urządzenie posiada uziemienie.

 • Włączać urządzenie tylko w obecności prowadzącego zajęcia.

 • Przy wyłączaniu urządzenia z sieci należy uchwycić ręką wtyczkę, a nie ciągnąć za przewód doprowadzający prąd.

 • Nie wolno dotykać w/w urządzeń mokrymi rękami.

 • Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy zapoznać się z instrukcją. Należy ustalić jakie właściwości fizyko-chemiczne posiadają odczynniki konieczne do wykonania ćwiczenia i przeanalizować je pod katem zagrożeń BHP.

 • W czasie pracy ze związkami rtęci zachować ostrożność. Miejsce rozlania rtęci (stłuczenie termometru) należy posypać siarką strącona.

 • Na Sali ćwiczeniowej obowiązuje noszenie fartucha ochronnego. Okrycia wierzchnie i torby należy pozostawiać w szatni.

 • Każdy, nawet najdrobniejszy wypadek powinien być natychmiast zgłoszony prowadzonemu zajęcia.

 • Po zakończeniu pracy student zobowiązany jest do: uporządkowania stanowiska pracy, wyłączenia wszystkich urządzeń elektrycznych używanych w trakcie pracy, pozamykania okien.

 • Koniecznym  warunkiem   bezpiecznej   pracy   jest  przestrzeganie  porządku   w miejscu pracy, zachowanie spokoju i ciszy.

 • Niedozwolone jest bieganie po Sali ćwiczeń i głośne rozmowy.

 • W sali ćwiczeń niedozwolone jest palenie tytoniu.

 • Niedopuszczalnym   jest   spożywanie   posiłków   w  sali ćwiczeń.

 

 Literatura podstawowa:

1) Pilawa B., Ramos P., Adamczyk J. Biofizyka - ćwiczenia. Skrypt dla studentów farmacji. Wydawnictwo  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice 2017.

link: 

http://wydawnictwo.sum.edu.pl/product_info.php?cPath=31&products_id=166

 

 

2) Pilawa B., Ramos P. Spektroskopia EPR. Ćwiczenia dla studentów analityki medycznej i medycyny. Wydawnictwo  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice 2017.

link:

http://wydawnictwo.sum.edu.pl/product_info.php?cPath=31&products_id=165

 

 

3) Ramos P., Pilawa B. Zastosowanie spektroskopii EPR do optymalizacji procesów sterylizacji termicznej w farmacji i medycynie. Wydawnictwo  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice 2018.

link:

https://wydawnictwo.sum.edu.pl/product_info.php?products_id=177

 

 

Literatura uzupełniająca:

1) Kędzia B. (red.). Materiały do ćwiczeń z biofizyki i fizyki. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1982.

2) Jaroszyk F. Biofizyka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.

 

PODSTAWOWA APARATURA W KOSMETOLOGII 

 

!!!! UWAGA !!!

Ćwiczenia z przedmiotu Podstawowa aparatura w kosmetologii rozpoczynają się w czwartek (25.02.2021) zgodnie z harmonogramem zajęć zamieszczonym w dziekanacie

 

 

REGULAMIN BHP OBOWIĄZUJĄCY W SALI LABORATORYJNEJ KATEDRY I ZAKŁADU BIOFIZYKI

 • W Sali laboratoryjnej należy dokładnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Każdy pracownik oraz student musi wiedzieć,  gdzie  znajdują  się  urządzenia   ratunkowe  i sprzęt przeciwpożarowy.

 • W razie  pożaru  należy  krzykiem  zaalarmować  o  niebezpieczeństwie  osoby  pracujące  w pobliżu, udzielić pomocy poszkodowanym, za pomocą dostępnych środków podjąć próbę ugaszenia pożaru, zawiadomić prowadzącego zajęcia

 • Przy posługiwaniu się urządzeniami zasilanymi prądem zmiennym z sieci należy przestrzegać następujących przepisów:

 • Przed włączeniem wagi, polarymetru, wiskozymetru, spektrofotometru, komputera, drukarki należy sprawdzić, czy urządzenie posiada uziemienie.

 • Włączać urządzenie tylko w obecności prowadzącego zajęcia.

 • Przy wyłączaniu urządzenia z sieci należy uchwycić ręką wtyczkę, a nie ciągnąć za przewód doprowadzający prąd.

 • Nie wolno dotykać w/w urządzeń mokrymi rękami.

 • Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy zapoznać się z instrukcją. Należy ustalić jakie właściwości fizyko-chemiczne posiadają odczynniki konieczne do wykonania ćwiczenia i przeanalizować je pod katem zagrożeń BHP.

 • W czasie pracy ze związkami rtęci zachować ostrożność. Miejsce rozlania rtęci (stłuczenie termometru) należy posypać siarką strącona.

 • Na Sali ćwiczeniowej obowiązuje noszenie fartucha ochronnego. Okrycia wierzchnie i torby należy pozostawiać w szatni.

 • Każdy, nawet najdrobniejszy wypadek powinien być natychmiast zgłoszony prowadzonemu zajęcia.

 • Po zakończeniu pracy student zobowiązany jest do: uporządkowania stanowiska pracy, wyłączenia wszystkich urządzeń elektrycznych używanych w trakcie pracy, pozamykania okien.

 • Koniecznym  warunkiem   bezpiecznej   pracy   jest  przestrzeganie  porządku   w miejscu pracy, zachowanie spokoju i ciszy.

 • Niedozwolone jest bieganie po Sali ćwiczeń i głośne rozmowy.

 • W sali ćwiczeń niedozwolone jest palenie tytoniu.

 • Niedopuszczalnym   jest   spożywanie   posiłków   w  sali ćwiczeń.

 

LITERATURA PODSTAWOWA

Kosmetologia współczesna, Praca zbiorowa, Wydawnictwo ATENA, Warszawa 2010.

W. Kasprzak, A. Mańkowska, Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

A. Straburzyńska-Lupa, G. Straburzyński, Fizjoterapia z elementami klinicznymi, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

A.Z. Hrynkiewicz, E. Rokita, Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, Wydawnictwo Medyczne PZWL, Warszawa 2000.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

G. Straburzyński, A. Straburzyńska-Lupa, Medycyna fizykalna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.

A. Franek, E. Franek, A. Polak, Nowoczesna elektroterapia, Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2001.

J. Stankowski, W. Hilczer, Wstęp do spektroskopii rezonansów magnetycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

 

 FIZYKOTERAPIA 

 

!!!! UWAGA !!!

Pierwszy WYKŁAD z przedmiotu Fizykoterapia rozpoczyna się w poniedziałek (22.02.2021) 12.30-14.45 na platformie Microsoft Teams. 

 

REGULAMIN BHP OBOWIĄZUJĄCY W SALI LABORATORYJNEJ KATEDRY I ZAKŁADU BIOFIZYKI

 • W Sali laboratoryjnej należy dokładnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Każdy pracownik oraz student musi wiedzieć,  gdzie  znajdują  się  urządzenia   ratunkowe  i sprzęt przeciwpożarowy.

 • W razie  pożaru  należy  krzykiem  zaalarmować  o  niebezpieczeństwie  osoby  pracujące  w pobliżu, udzielić pomocy poszkodowanym, za pomocą dostępnych środków podjąć próbę ugaszenia pożaru, zawiadomić prowadzącego zajęcia

 • Przy posługiwaniu się urządzeniami zasilanymi prądem zmiennym z sieci należy przestrzegać następujących przepisów:

 • Przed włączeniem wagi, polarymetru, wiskozymetru, spektrofotometru, komputera, drukarki należy sprawdzić, czy urządzenie posiada uziemienie.

 • Włączać urządzenie tylko w obecności prowadzącego zajęcia.

 • Przy wyłączaniu urządzenia z sieci należy uchwycić ręką wtyczkę, a nie ciągnąć za przewód doprowadzający prąd.

 • Nie wolno dotykać w/w urządzeń mokrymi rękami.

 • Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy zapoznać się z instrukcją. Należy ustalić jakie właściwości fizyko-chemiczne posiadają odczynniki konieczne do wykonania ćwiczenia i przeanalizować je pod katem zagrożeń BHP.

 • W czasie pracy ze związkami rtęci zachować ostrożność. Miejsce rozlania rtęci (stłuczenie termometru) należy posypać siarką strącona.

 • Na Sali ćwiczeniowej obowiązuje noszenie fartucha ochronnego. Okrycia wierzchnie i torby należy pozostawiać w szatni.

 • Każdy, nawet najdrobniejszy wypadek powinien być natychmiast zgłoszony prowadzonemu zajęcia.

 • Po zakończeniu pracy student zobowiązany jest do: uporządkowania stanowiska pracy, wyłączenia wszystkich urządzeń elektrycznych używanych w trakcie pracy, pozamykania okien.

 • Koniecznym  warunkiem   bezpiecznej   pracy   jest  przestrzeganie  porządku   w miejscu pracy, zachowanie spokoju i ciszy.

 • Niedozwolone jest bieganie po Sali ćwiczeń i głośne rozmowy.

 • W sali ćwiczeń niedozwolone jest palenie tytoniu.

 • Niedopuszczalnym   jest   spożywanie   posiłków   w  sali ćwiczeń.

 LITERATURA PODSTAWOWA

A.Z. Hrynkiewicz, E. Rokita, Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, Wydawnictwo Medyczne PZWL, Warszawa 2000.

T. Mika, W. Kasprzak, Fizykoterapia, PZWL, Warszawa 2013.

A. T. Straburzyńska-Lupa, G.S. Straburzyński G. S., Fizjoterapia z elementami klinicznymi, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

A. Sieroń A., G. Cieślar, M. Adamek, Magnetoterapia i laseroterapia. Podstawy teoretyczne. Oddziaływanie biologiczne. Zastosowania kliniczne. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 1994.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

A. Śliwiński, Ultradźwięki i ich zastosowania, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 2001.

J. Stankowski, W. Hilczer, Wstęp do spektroskopii rezonansów magnetycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

G. Pawlicki, Podstawy inżynierii medycznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997.


LASERY W KOSMETOLOGII I MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ (FAKULTET)

 

KOD DO LOGOWANIA NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS: gc5jjl7

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU
LASERY W KOSMETOLOGII I MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ
dla studentów III roku kierunku Kosmetologia I stopnia prowadzonych
w Katedrze i Zakładzie Biofizyki Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
w roku akademickim 2021/2022


Zajęcia z przedmiotu fakultatywnego LASERY W KOSMETOLOGII I MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ prowadzone są w oparciu o Regulamin Studiów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały 21/2019 Senatu SUM z dnia 24 kwietnia 2019 r. i niniejszy Regulamin.

I. Zasady uczestnictwa w zajęciach

*Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
*Student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach z grupą studencką do której został przypisany na danych rok akademicki
*Student zobowiązany jest do punktualnego zalogowania się do systemu e-learningowego w przypadku zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
*Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość potwierdzane jest przez studenta poprzez zalogowanie się w systemie
e-learningowym (platforma e-learningowa SUM lub Microsoft Teams) w czasie zgodnym
z harmonogramem zajęć oraz odznaczenie swojej aktywności na liście obecności.
*Student zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących zasad BHP, które zostaną szczegółowo omówione na pierwszych zajęciach.
*Student, który ma objawy chorobowe sugerujące infekcję, w tym wirusową (tj. gorączka, kaszel, duszność, ból gardła, wydzielina z nosa, zaburzenia węchu/smaku, ból głowy, ogólne rozbicie, osłabienie itp.) powinien pozostać w miejscu swojego pobytu, zgłosić swój stan zdrowia odpowiednim służbom, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego.
*Student na stronie internetowej Katedry i Zakładu Biofizyki otrzymuje:
1. Opis przedmiotu wraz ze szczegółowym wykazem zagadnień realizowanych
na seminariach.
2. Regulamin zajęć.
3. Kartę modułu/przedmiotu.
4. Harmonogram konsultacji z nauczycielem akademickim.

*Wszystkie materiały dydaktyczne podlegają ochronie praw autorskich w zakresie własności intelektualnej.
*Naruszenie praw autorskich i prawa do ochrony wizerunku (nagrywanie, fotografowanie, kopiowanie, rejestrowanie) będzie skutkowało wszczęciem postępowania dyscyplinarnego.
*Wszyscy studenci są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania powyższego Regulaminu oraz bieżącego śledzenia komunikatów w „Wirtualnej Uczelni”.
*Przed przystąpieniem do seminariów student zobowiązany jest przygotować się teoretycznie z tematu realizowanego w ramach danych zajęć (zgodnie z harmonogramem).
*Brak przygotowania do zajęć będzie równoznaczny z ich niezaliczeniem.

II. Zasady uczestnictwa w seminariach:
30 godzin - w formie stacjonarnej.

III. Zasady usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach

*Wszystkie nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwione.
*Nieobecność na zajęciach powinna być usprawiedliwiona poprzez przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia (lekarskiego, sądowego, urzędowego) na pierwszych zajęciach po nieobecności.
*W przypadku nieobecności na zajęciach wynikającej z uczestnictwa w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni, oficjalnej reprezentacji Uczelni na zewnątrz (konferencje, zjazdy, zebrania), działalności na rzecz Uczeni organizowanej lub współorganizowanej
przez Samorząd Studencki, uczestnictwa w egzaminie poprawkowym, są usprawiedliwiane bez konieczności odrabiania, na podstawie usprawiedliwienia poświadczonego przez odpowiedni organ/osobę.
*Istnieje możliwość usprawiedliwienia nieobecności związanej ze zdarzeniami losowymi
w formie pisemnej.


IV. Zasady, tryb i terminy zaliczeń

Warunkiem uzyskania zaliczenia z seminariów jest wykazanie się wiedzą w zakresie tematyki realizowanej w ramach programu na zajęciach.


V. Forma zaliczenia na ocenę

*Student, który uzyskał zaliczenie z seminariów może przystąpić do zaliczeniowego testu końcowego.
*Brak zaliczenia z przedmiotu lub nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na teście końcowym w wyznaczonym terminie jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
*W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na teście końcowym Studentowi przysługuje prawo do dwóch zaliczeń poprawkowych.
*Test końcowy odbędzie się w formie zdalnej (test wyboru) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
*Pytania testu końcowego obejmują materiał z seminariów.
*W czasie trwania zaliczenia studenta obowiązuje bezwzględny zakaz kontaktowania się osobistego lub za pośrednictwem urządzeń elektronicznych z osobami postronnymi
oraz korzystania z materiałów pomocniczych. Nieprzestrzeganie zasad stanowi podstawę
do przerwania testu końcowego, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole zaliczenia. Otrzymanie przez Studenta oceny niedostatecznej nie wyklucza odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.


VI. Zasady ustalania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczeniowego testu końcowego jest oceną końcową z przedmiotu fakultatywnego.

Obowiązująca skala oceniania:
90%-100% bdb (5.0)
85%-89% pdb (4.5)
75%-84% db (4.0)
70%-74% ddb (3.5)
60%-69% dst (3.0)
≤59% ndst (2.0)
Sposób informowania studentów o uzyskanych wynikach zaliczeń końcowych

Wyniki zaliczenia końcowego ogłoszone będą w ciągu 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu, w „Wirtualnej Uczelni”.


VII. Konsultacje z nauczycielem akademickim

Konsultacje z nauczycielem akademickim odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Jednostki http://biofizyka-wf.sum.edu.pl


VIII. Możliwość wglądu do prac pisemnych studenta

*Student ma prawo do wglądu do prac pisemnych z kolokwiów na pierwszych zajęciach
po ogłoszeniu wyników.
*Zgodnie z Regulaminem Studiów (par. 14, pkt. 22) student ma prawo do wglądu ocenionej pracy zaliczeniowej lub egzaminacyjnej wraz z treścią pytań oraz kluczem odpowiedzi w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników w godzinach konsultacji z nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia.

IX. Kwestie sporne i niezawarte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 21/2019 Senatu SUM z dnia 24 kwietnia 2019 r.

X. W zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej i wynikających z niej Zarządzeń Rektora SUM możliwa jest zmiana trybu i formy prowadzenia zajęć, zaliczeń i egzaminów.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2021 roku.

 

 

LITERATURA PODSTAWOWA

 A. Sieroń, W. Stręk, H. Podbielska (Red.), Diagnostyka i terapia fotodynamiczna, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2004

R. E. Fitzpatrick, M. P. Goldman, Laserowa chirurgia kosmetyczna, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław2004

Z. Hrynkiewicz, E. Rokita, Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa2000

T. Mika, W. Kasprzak, Fizykoterapia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa2007

W.Kasprzak,A.Mańkowska,Fizykoterapia,medycynauzdrowiskowaiSPA,WydawnictwoLekarskie PZWL, Warszawa 2008

A. Straburzyńska-Lupa, G. Straburzyński, Fizjoterapia z elementami klinicznymi, tom 1 i 2, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa2008

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

A.Sieroń, G. Cieślar, M. Adamek (A. Sieroń, Red.), Magnetoterapia i laseroterapia. Podstawy teoretyczne. Oddziaływania biologiczne. Zastosowania kliniczne. Śląska Akademia Medyczna, Katowice1994

G. Bartosz, Druga twarz tlenu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa2004

G. R. Eaton, S. S. Eaton, K. M. Salikhov (Eds.), Foundation of modern EPR, World Scientific, Singapore, New Jersey,London, Hong Kong1998