WF - Katedra i Zakład Biofizyki
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec
(032) 364
Email:

KOSMETOLOGIA

BIOFIZYKA

ZAJĘCIA Z PRZEDMIOTU BIOFIZYKA DLA KIERUNKU KOSMETOLOGIA


I ZESTAW ĆWICZEŃ Z BIOFIZYKI

Ćwiczenie 1

Wyznaczanie gęstości ciał stałych sypkich i cieczy za pomocą piknometru. Pomiar gęstości cieczy za pomocą areometru.

Zagadnienia do ćwiczenia:

definicje, jednostki gęstości i ciężaru właściwego; metody wyznaczania gęstości cieczy i ciał stałych za pomocą: ważenia i mierzenia objętości, wagi hydrostatycznej, piknometru, areometru; prawo Archimedesa; gęstość wody, zależność gęstości wody od temperatury.

 

Ćwiczenie 2

Badanie zależności lepkości roztworów od stężenia za pomocą wiskozymetru kapilarnego Ubbelohde'a.

Zagadnienia do ćwiczenia:

zjawisko lepkości cieczy, współczynnik lepkości, zależność lepkości cieczy od temperatury i stężenia substancji w przypadku roztworów, graniczna liczba lepkościowa. Ciecze newtonowskie i nienewtonowskie. Metody wyznaczania lepkości cieczy: metoda Stockes'a, metoda wiskozymetru kapilarnego, metoda wiskozymetru rotacyjnego typu Zimm'a-Crothers'a.

 

Ćwiczenie 3

Wyznaczanie napięcia powierzchniowego cieczy metodą stalagmometryczą.

Zagadnienia do ćwiczenia:

napięcie powierzchniowe cieczy- definicja siłowa i energetyczna; zależność napięcia powierzchniowego od temperatury; menisk wklęsły i wypukły, zjawisko włoskowatości; metody wyznaczania napięcia powierzchniowego cieczy: metoda stalagmometryczna, metoda wzniesienia cieczy w naczyniach kapilarnych, metoda odrywania płytki od powierzchni cieczy.

 

 Ćwiczenie 4

Pomiar współczynnika załamania światła za pomocą refraktometru Abbego.

Zagadnienia do ćwiczenia:

zjawisko załamania i odbicia światła na granicy dwu ośrodków, odbicie i załamanie światła na granicy dwóch ośrodków w zależności od kąta padania fal elektromagnetycznych,  bezwzględny i względny współczynnik załamania światła ośrodka, całkowite wewnętrzne odbicie światła, kąt graniczny, zasada działania refraktometru Abbego, refrakcja molekularna, zastosowanie pomiarów współczynnika załamania światła w biologii i medycynie.

 

 Literatura podstawowa:

1) Pilawa B., Ramos P., Adamczyk J. Biofizyka - ćwiczenia. Skrypt dla studentów farmacji. Wydawnictwo  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice 2017.

link: 

http://wydawnictwo.sum.edu.pl/product_info.php?cPath=31&products_id=166

 


 

2) Pilawa B., Ramos P. Spektroskopia EPR. Ćwiczenia dla studentów analityki medycznej i medycyny. Wydawnictwo  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice 2017.

link:

http://wydawnictwo.sum.edu.pl/product_info.php?cPath=31&products_id=165

 

 

 

 

3) Ramos P., Pilawa B. Zastosowanie spektroskopii EPR do optymalizacji procesów sterylizacji termicznej w farmacji i medycynie. Wydawnictwo  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice 2018.

link:

https://wydawnictwo.sum.edu.pl/product_info.php?products_id=177

 

Literatura uzupełniająca:

1) Kędzia B. (red.). Materiały do ćwiczeń z biofizyki i fizyki. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1982.

2) Jaroszyk F. Biofizyka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.

 

REGULAMIN ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU BIOFIZYKA DLA I ROKU KIERUNKU KOSMETOLOGIA

 • Obecność na zajęciach dydaktycznych z przedmiotu biofizyka jest obowiązkowa.

 • Student ma obowiązek przestrzegania regulaminu BHP, z którym został zapoznany na pierwszych zajęciach.

 • Student jest zobowiązany do teoretycznego przygotowania się do zajęć i aktywnego w nich uczestnictwa. Wiedza studenta będzie weryfikowana w formie ustnej bądź pisemnej przed przystąpieniem do ćwiczenia.

 • Po każdym zakończonym ćwiczeniu praktycznym studenci są zobowiązani do przygotowania sprawozdania z przebiegu eksperymentu.

 • Student ma obowiązek usprawiedliwienia nieobecności na ćwiczeniach zaświadczeniem lekarskim w terminie 14 dni, zdać zakres materiału obowiązujący na zajęciach w terminie do 14 dni.

 • Udział w zajęciach dydaktycznych w terminach innych niż przewidziane w planie zajęć jest możliwy w wyjątkowych sytuacjach losowych tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia dydaktyczne.

 • Student na wszystkich zajęciach laboratoryjnych musi posiadać fartuch ochronny.

 • Konsultacje z nauczycielami akademickimi odbywają się raz w tygodniu w terminach ustalonych przez prowadzących ćwiczenia.

 • Studenta obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia, używania i rozprowadzania środków psychotropowych, odurzających i alkoholu.

 • Studenta, w czasie trwania zajęć, obowiązuje całkowity zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych (telefon komórkowy, tablet, nośnik pamięci) oraz nagrywania, filmowania, fotografowania i kopiowania materiałów dydaktycznych, chronionych prawami autorskimi.

 

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

 • Warunkiem zaliczenia ćwiczeń praktycznych oraz seminariów z przedmiotu biofizyka jest obecność na wszystkich zajęciach i uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwiów cząstkowych oraz oddanie i zaliczenie sprawozdać z ćwiczeń.

 • Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego w formie testu wyboru. Do egzaminu dopuszczone są osoby, które pozytywnie zaliczyły ćwiczenia laboratoryjne oraz seminaria. Egzamin obejmuje zagadnienia poruszane na wykładach, seminariach jak i ćwiczeniach.

 • Student jest informowany indywidualnie, w formie ustnej, o wyniku zaliczenia testu.

 • Zgodnie z paragrafem 14 pkt. 20 Regulaminu studiów ,,Student ma prawo do wglądu do swojej ocenionej pracy zaliczeniowej lub egzaminacyjnej wraz z treścią pytań i kluczem odpowiedzi, w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników zaliczenia lub egzaminu.

 • Studenta obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia oraz używania urządzeń elektronicznych w czasie testu zaliczeniowego.

 

REGULAMIN BHP OBOWIĄZUJĄCY W SALI LABORATORYJNEJ KATEDRY I ZAKŁADU BIOFIZYKI

 • W Sali laboratoryjnej należy dokładnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Każdy pracownik oraz student musi wiedzieć,  gdzie  znajdują  się  urządzenia   ratunkowe  i sprzęt przeciwpożarowy.

 • W razie  pożaru  należy  krzykiem  zaalarmować  o  niebezpieczeństwie  osoby  pracujące  w pobliżu, udzielić pomocy poszkodowanym, za pomocą dostępnych środków podjąć próbę ugaszenia pożaru, zawiadomić prowadzącego zajęcia

 • Przy posługiwaniu się urządzeniami zasilanymi prądem zmiennym z sieci należy przestrzegać następujących przepisów:

 • Przed włączeniem wagi, polarymetru, wiskozymetru, spektrofotometru, komputera, drukarki należy sprawdzić, czy urządzenie posiada uziemienie.

 • Włączać urządzenie tylko w obecności prowadzącego zajęcia.

 • Przy wyłączaniu urządzenia z sieci należy uchwycić ręką wtyczkę, a nie ciągnąć za przewód doprowadzający prąd.

 • Nie wolno dotykać w/w urządzeń mokrymi rękami.

 • Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy zapoznać się z instrukcją. Należy ustalić jakie właściwości fizyko-chemiczne posiadają odczynniki konieczne do wykonania ćwiczenia i przeanalizować je pod katem zagrożeń BHP.

 • W czasie pracy ze związkami rtęci zachować ostrożność. Miejsce rozlania rtęci (stłuczenie termometru) należy posypać siarką strącona.

 • Na Sali ćwiczeniowej obowiązuje noszenie fartucha ochronnego. Okrycia wierzchnie i torby należy pozostawiać w szatni.

 • Każdy, nawet najdrobniejszy wypadek powinien być natychmiast zgłoszony prowadzonemu zajęcia.

 • Po zakończeniu pracy student zobowiązany jest do: uporządkowania stanowiska pracy, wyłączenia wszystkich urządzeń elektrycznych używanych w trakcie pracy, pozamykania okien.

 • Koniecznym  warunkiem   bezpiecznej   pracy   jest  przestrzeganie  porządku   w miejscu pracy, zachowanie spokoju i ciszy.

 • Niedozwolone jest bieganie po Sali ćwiczeń i głośne rozmowy.

 • W sali ćwiczeń niedozwolone jest palenie tytoniu.

 • Niedopuszczalnym   jest   spożywanie   posiłków   w  sali ćwiczeń.