WF - Katedra i Zakład Biofizyki
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec
(032) 364
Email:

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA

PRZEDMIOTY

FIZYKA I BIOFIZYKA 

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

WYKŁADY Z PRZEDMIOTU FIZYKA I BIOFIZYKA DLA  I ROKU KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 10.11.2021 (17:45-20:00) ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI MICROSOFT TEAMS

KOD DO LOGOWANIA DLA STUDENTÓW: xumgvy1

 

Kolejny wykład odbędzie się 15.11.2021 od godziny 16:00-18:15.

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU
FIZYKA I BIOFIZYKA
dla studentów I roku kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA I stopnia prowadzonych
w Katedrze i Zakładzie Biofizyki Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
w roku akademickim 2021/2022

Zajęcia z przedmiotu FIZYKA I BIOFIZYKA prowadzone są w oparciu o Regulamin Studiów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały 21/2019 Senatu SUM z dnia 24 kwietnia 2019 r. i niniejszy Regulamin.

I. Zasady uczestnictwa w zajęciach

*Uczestnictwo na wykładach, seminariach oraz ćwiczeniach jest obowiązkowe.
*Student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach z grupą studencką do której został przypisany na danych rok akademicki
*Student zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej lub zalogowania się do systemu e-learningowego w przypadku zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
*Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość potwierdzane jest przez studenta poprzez zalogowanie się w systemie
e-learningowym (platforma e-learningowa SUM lub Microsoft Teams) w czasie zgodnym
z harmonogramem zajęć oraz odznaczenie swojej aktywności na liście obecności.
*Student zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących zasad BHP, które zostaną szczegółowo omówione na pierwszych zajęciach
*W zajęciach realizowanych w Uczelni nie może uczestniczyć Student, który ma objawy chorobowe sugerujące infekcję, w tym wirusową (tj. gorączka, kaszel, duszność, ból gardła, wydzielina z nosa, zaburzenia węchu/smaku, ból głowy, ogólne rozbicie, osłabienie itp). *Osoby, u których wystąpią objawy chorobowe powinny pozostać w miejscu swojego pobytu, skontaktować się telefoniczne lub mailowo z sekretariatem Jednostki/kierownikiem ćwiczeń/prowadzącym zajęcia oraz zgłosić swój stan zdrowia odpowiednim służbom, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego.
*Student na stronie internetowej Katedry i Zakładu Biofizyki otrzymuje:
1. Opis przedmiotu wraz ze szczegółowym wykazem zagadnień realizowanych
na wykładach, ćwiczeniach i seminariach.
2. Regulamin zajęć.
3. Kartę modułu/przedmiotu.
4. Harmonogram konsultacji z nauczycielem akademickim.

*Wszystkie materiały dydaktyczne podlegają ochronie praw autorskich w zakresie własności intelektualnej.
*Naruszenie praw autorskich i prawa do ochrony wizerunku (nagrywanie, fotografowanie, kopiowanie, rejestrowanie) będzie skutkowało wszczęciem postępowania dyscyplinarnego.
*Wszyscy studenci są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania powyższego Regulaminu oraz bieżącego śledzenia komunikatów w „Wirtualnej Uczelni”.
*Przed przystąpieniem do ćwiczeń i seminariów student zobowiązany jest przygotować się teoretycznie z tematu realizowanego w ramach danych zajęć (zgodnie z harmonogramem). *Brak przygotowania do zajęć będzie równoznaczny z ich niezaliczeniem. Przygotowanie teoretyczne studenta będzie sprawdzane ustnie przed i w trakcie części praktycznej ćwiczeń.

II. Zasady uczestnictwa w wykładach:
15 godzin – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zasady uczestnictwa w seminariach:
15 godzin – w formie stacjonarnej.
Zasady uczestnictwa w ćwiczeniach:
30 godzin – w formie stacjonarnej.


III. Zasady usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach (seminaria, ćwiczenia)

*Wszystkie nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwione.
*Nieobecność na zajęciach powinna być usprawiedliwiona poprzez przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia (lekarskiego, sądowego, urzędowego) na pierwszych zajęciach po nieobecności.
*W przypadku nieobecności na zajęciach wynikającej z uczestnictwa w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni, oficjalnej reprezentacji Uczelni na zewnątrz (konferencje, zjazdy, zebrania), działalności na rzecz Uczeni organizowanej lub współorganizowanej
przez Samorząd Studencki, uczestnictwa w egzaminie poprawkowym, są usprawiedliwiane bez konieczności odrabiania, na podstawie usprawiedliwienia poświadczonego
przez odpowiedni organ/osobę.
*Zajęcia praktyczne (ćwiczenia) student zobowiązany jest uzupełnić w ramach konsultacji
z nauczycielem akademickim/ćwiczeń odróbkowych, a materiał teoretyczny obowiązujący
w ramach odrabianych zajęć zaliczyć u prowadzącego.
*Istnieje możliwość usprawiedliwienia nieobecności związanej ze zdarzeniami losowymi
w formie pisemnej.


IV. Zasady, tryb i terminy zaliczeń

WYKŁADY:
Warunkiem uzyskania zaliczenia z wykładów jest uczestnictwo na wykładach.

SEMINARIA:
*Warunkiem uzyskania zaliczenia z seminariów jest przygotowanie teoretyczne w zakresie tematyki realizowanej w ramach programu na każde zajęcia.
*W ramach przedmiotu przewidziane jest 1 kolokwium w formie pisemnej.
*Niezaliczone kolokwium należy poprawić u prowadzącego zajęcia.
*Przed pierwszym terminem egzaminu dopuszcza się dwukrotną możliwość poprawy oceny niedostatecznej.
*Zaliczenie kolokwium jest warunkiem zaliczenia seminariów.


ĆWICZENIA:
*Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest czynny udział w zajęciach, przygotowanie teoretyczne w zakresie tematyki realizowanej w ramach programu na każde zajęcia
oraz zaliczenie sprawozdań.
*W ramach przedmiotu przewidziane są 2 kolokwia w formie pisemnej.
*Niezaliczone kolokwia należy poprawić u prowadzącego zajęcia.
*Przed pierwszym terminem egzaminu dopuszcza się dwukrotną możliwość poprawy oceny niedostatecznej.
*Zaliczenie wszystkich kolokwiów jest warunkiem zaliczenia ćwiczeń.
*Student, który na dwa tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej nie uzyskał zaliczenia z dwóch kolokwiów, w tygodniu przed sesją egzaminacyjną zobowiązany
jest zaliczyć kolokwium obejmujące całość materiału.
*W przypadku nie uzyskania zaliczenia z przedmiotu, przed każdym terminem egzaminu poprawkowego, student ma prawo do jednokrotnego ubiegania się o zaliczenie w formie kolokwium z wszystkich zagadnień seminaryjnych i ćwiczeniowych omawianych w ramach przedmiotu.


V. Forma egzaminu

*Student, który uzyskał zaliczenie z przedmiotu może przystąpić do egzaminu.
*Brak zaliczenia z przedmiotu lub nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na egzaminie
w wyznaczonym terminie jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej (dotyczy wszystkich terminów egzaminów).
*W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na egzaminie Studentowi przysługuje prawo do dwóch egzaminów poprawkowych.
*Egzamin odbędzie się w formie zdalnej (test wyboru) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
*Pytania egzaminacyjne obejmują materiał z wykładów, seminariów i ćwiczeń.
*Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest uzyskanie zaliczeń z zajęć seminaryjnych i laboratoryjnych.
*Przewiduje się możliwość zwolnienia studenta z egzaminu. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest uczestnictwo we wszystkich wykładach oraz uzyskanie średniej arytmetycznej minimum 4,5 z zaliczenia seminariów i ćwiczeń.
*W czasie trwania egzaminu studenta obowiązuje bezwzględny zakaz kontaktowania się osobistego lub za pośrednictwem urządzeń elektronicznych z osobami postronnymi
oraz korzystania z materiałów pomocniczych. Nieprzestrzeganie zasad stanowi podstawę
do przerwania egzaminu, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
*Fakt ten zostaje odnotowany w protokole egzaminu przez Egzaminatora. Otrzymanie
przez Studenta oceny niedostatecznej nie wyklucza odpowiedzialności dyscyplinarnej
na zasadach określonych w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.


VI. Zasady ustalania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z egzaminu ustalana jest według obowiązującej skali oceniania:
90%-100% bdb (5.0)
85%-89% pdb (4.5)
75%-84% db (4.0)
70%-74% ddb (3.5)
60%-69% dst (3.0)
≤59% ndst (2.0)


VII. Sposób informowania studentów o uzyskanych wynikach egzaminu

Wyniki egzaminu ogłoszone będą w ciągu 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu
w „Wirtualnej Uczelni”.


VIII. Konsultacje z nauczycielem akademickim

Konsultacje z nauczycielem akademickim odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym
na stronie internetowej Jednostki http://biofizyka-wf.sum.edu.pl

IX. Możliwość wglądu do prac pisemnych studenta

*Student ma prawo do wglądu do prac pisemnych z kolokwiów na pierwszych zajęciach
po ogłoszeniu wyników.
*Zgodnie z Regulaminem Studiów (par. 14, pkt. 22) student ma prawo do wglądu ocenionej pracy zaliczeniowej lub egzaminacyjnej wraz z treścią pytań oraz kluczem odpowiedzi
w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników w godzinach konsultacji z nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia.

X. Kwestie sporne i niezawarte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 21/2019 Senatu SUM z dnia 24 kwietnia 2019 r.

XI. W zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej i wynikających z niej Zarządzeń Rektora SUM możliwa jest zmiana trybu i formy prowadzenia zajęć, zaliczeń i egzaminów.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2021 roku.


REGULAMIN BHP OBOWIĄZUJĄCY W SALI LABORATORYJNEJ KATEDRY I ZAKŁADU BIOFIZYKI

 • W Sali laboratoryjnej należy dokładnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Każdy pracownik oraz student musi wiedzieć,  gdzie  znajdują  się  urządzenia   ratunkowe  i sprzęt przeciwpożarowy.

 • W razie  pożaru  należy  krzykiem  zaalarmować  o  niebezpieczeństwie  osoby  pracujące  w pobliżu, udzielić pomocy poszkodowanym, za pomocą dostępnych środków podjąć próbę ugaszenia pożaru, zawiadomić prowadzącego zajęcia

 • Przy posługiwaniu się urządzeniami zasilanymi prądem zmiennym z sieci należy przestrzegać następujących przepisów:

 • Przed włączeniem wagi, polarymetru, wiskozymetru, spektrofotometru, komputera, drukarki należy sprawdzić, czy urządzenie posiada uziemienie.

 • Włączać urządzenie tylko w obecności prowadzącego zajęcia.

 • Przy wyłączaniu urządzenia z sieci należy uchwycić ręką wtyczkę, a nie ciągnąć za przewód doprowadzający prąd.

 • Nie wolno dotykać w/w urządzeń mokrymi rękami.

 • Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy zapoznać się z instrukcją. Należy ustalić jakie właściwości fizyko-chemiczne posiadają odczynniki konieczne do wykonania ćwiczenia i przeanalizować je pod katem zagrożeń BHP.

 • W czasie pracy ze związkami rtęci zachować ostrożność. Miejsce rozlania rtęci (stłuczenie termometru) należy posypać siarką strącona.

 • Na Sali ćwiczeniowej obowiązuje noszenie fartucha ochronnego. Okrycia wierzchnie i torby należy pozostawiać w szatni.

 • Każdy, nawet najdrobniejszy wypadek powinien być natychmiast zgłoszony prowadzonemu zajęcia.

 • Po zakończeniu pracy student zobowiązany jest do: uporządkowania stanowiska pracy, wyłączenia wszystkich urządzeń elektrycznych używanych w trakcie pracy, pozamykania okien.

 • Koniecznym  warunkiem   bezpiecznej   pracy   jest  przestrzeganie  porządku   w miejscu pracy, zachowanie spokoju i ciszy.

 • Niedozwolone jest bieganie po Sali ćwiczeń i głośne rozmowy.

 • W sali ćwiczeń niedozwolone jest palenie tytoniu.

 • Niedopuszczalnym   jest   spożywanie   posiłków   w  sali ćwiczeń.

 

Literatura podstawowa:

1) Pilawa B., Ramos P. Ćwiczenia z fizyki i biofizyki dla studentów biotechnologii medycznej. Wydawnictwo  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice 2019.

link: 

 

https://wydawnictwo.sum.edu.pl/product_info.php?cPath=27&products_id=188

 

2) Pilawa B., Ramos P. Spektroskopia EPR. Ćwiczenia dla studentów analityki medycznej i medycyny. Wydawnictwo  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice 2017.

link:

http://wydawnictwo.sum.edu.pl/product_info.php?cPath=31&products_id=165

 

 

3) Ramos P., Pilawa B. Zastosowanie spektroskopii EPR do optymalizacji procesów sterylizacji termicznej w farmacji i medycynie. Wydawnictwo  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice 2018.

link:

https://wydawnictwo.sum.edu.pl/product_info.php?products_id=177

 

Literatura uzupełniająca:

1) Kędzia B. (red.). Materiały do ćwiczeń z biofizyki i fizyki. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1982.

2) Jaroszyk F. Biofizyka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.

 

WOLNE RODNIKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE (FAKULTET)

 

 

!!!! UWAGA !!!

Pierwszy WYKŁAD z przedmiotu Wolne rodniki w biologii i medycynie rozpoczyna się w środę (24.02.2021) 13.15-15.30 na platformie Microsoft Teams. 

LITERATURA PODSTAWOWA

G. Bartosz, Druga twarz tlenu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

Z. Jóźwiak, G. Bartosz (red.), Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

G. R. Eaton, S. S. Eaton, K. M. Salikhov (Eds.), Foundation of modern EPR. World Scientific, Singapore, New Jersey, London, Hong Kong 1998

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

F. Jaroszyk (red.), Biofizyka. Podręcznik dla studentów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001

A. Z. Hrynkiewicz, E. Rokita, Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000

E. G. Rozancew, W. D. Sholle. Chemia organiczna wolnych rodników. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1985

J. Stankowski, Hilczer W. Wstęp do spektroskopii rezonansów magnetycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003