WF - Katedra i Zakład Biofizyki
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec
(032) 364
Email:

ANALITYKA MEDYCZNA

PRZEDMIOTY

BIOFIZYKA MEDYCZNA DLA KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! U W A G A !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

WYKŁADY Z PRZEDMIOTU BIOFIZYKA MEDYCZNA DLA  I ROKU KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 15.11.2021 (11:15-13:30) ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI MICROSOFT TEAMS

KOD DO LOGOWANIA DLA STUDENTÓW: 2desiai

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU
BIOFIZYKA MEDYCZNA
dla studentów I roku kierunku ANALITYKA MEDYCZNA prowadzonych
w Katedrze i Zakładzie Biofizyki Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
w roku akademickim 2021/2022

Zajęcia z przedmiotu BIOFIZYKA MEDYCZNA prowadzone są w oparciu o Regulamin Studiów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały 21/2019 Senatu SUM z dnia 24 kwietnia 2019 r. i niniejszy Regulamin.

I. Zasady uczestnictwa w zajęciach

*Uczestnictwo na wykładach, seminariach oraz ćwiczeniach jest obowiązkowe.
*Student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach z grupą studencką do której został przypisany na danych rok akademicki
*Student zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej lub zalogowania się do systemu e-learningowego w przypadku zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
*Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość potwierdzane jest przez studenta poprzez zalogowanie się w systemie
e-learningowym (platforma e-learningowa SUM lub Microsoft Teams) w czasie zgodnym
z harmonogramem zajęć oraz odznaczenie swojej aktywności na liście obecności.
*Student zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących zasad BHP, które zostaną szczegółowo omówione na pierwszych zajęciach
*W zajęciach realizowanych w Uczelni nie może uczestniczyć Student, który ma objawy chorobowe sugerujące infekcję, w tym wirusową (tj. gorączka, kaszel, duszność, ból gardła, wydzielina z nosa, zaburzenia węchu/smaku, ból głowy, ogólne rozbicie, osłabienie itp). Osoby, u których wystąpią objawy chorobowe powinny pozostać w miejscu swojego pobytu, skontaktować się telefoniczne lub mailowo z sekretariatem Jednostki/kierownikiem ćwiczeń/prowadzącym zajęcia oraz zgłosić swój stan zdrowia odpowiednim służbom, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego.
*Student na stronie internetowej Katedry i Zakładu Biofizyki otrzymuje:
1. Opis przedmiotu wraz ze szczegółowym wykazem zagadnień realizowanych
na wykładach, ćwiczeniach i seminariach.
2. Regulamin zajęć.
3. Kartę modułu/przedmiotu.
4. Harmonogram konsultacji z nauczycielem akademickim.

*Wszystkie materiały dydaktyczne podlegają ochronie praw autorskich w zakresie własności intelektualnej.
*Naruszenie praw autorskich i prawa do ochrony wizerunku (nagrywanie, fotografowanie, kopiowanie, rejestrowanie) będzie skutkowało wszczęciem postępowania dyscyplinarnego.
*Wszyscy studenci są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania powyższego Regulaminu oraz bieżącego śledzenia komunikatów w „Wirtualnej Uczelni”.
*Przed przystąpieniem do ćwiczeń i seminariów student zobowiązany jest przygotować się teoretycznie z tematu realizowanego w ramach danych zajęć (zgodnie z harmonogramem). Brak przygotowania do zajęć będzie równoznaczny z ich niezaliczeniem. Przygotowanie teoretyczne studenta będzie sprawdzane ustnie przed i w trakcie części praktycznej ćwiczeń.

II. Zasady uczestnictwa w wykładach:
15 godzin – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zasady uczestnictwa w seminariach:
15 godzin – w formie stacjonarnej.
Zasady uczestnictwa w ćwiczeniach:
30 godzin – w formie stacjonarnej.


III. Zasady usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach (seminaria, ćwiczenia)

*Wszystkie nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwione.
*Nieobecność na zajęciach powinna być usprawiedliwiona poprzez przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia (lekarskiego, sądowego, urzędowego) na pierwszych zajęciach po nieobecności.
*W przypadku nieobecności na zajęciach wynikającej z uczestnictwa w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni, oficjalnej reprezentacji Uczelni na zewnątrz (konferencje, zjazdy, zebrania), działalności na rzecz Uczeni organizowanej lub współorganizowanej
przez Samorząd Studencki, uczestnictwa w egzaminie poprawkowym, są usprawiedliwiane bez konieczności odrabiania, na podstawie usprawiedliwienia poświadczonego
przez odpowiedni organ/osobę.
*Zajęcia praktyczne (ćwiczenia) student zobowiązany jest uzupełnić w ramach konsultacji
z nauczycielem akademickim/ćwiczeń odróbkowych, a materiał teoretyczny obowiązujący
w ramach odrabianych zajęć zaliczyć u prowadzącego.
*Istnieje możliwość usprawiedliwienia nieobecności związanej ze zdarzeniami losowymi
w formie pisemnej.


IV. Zasady, tryb i terminy zaliczeń

WYKŁADY:
Warunkiem uzyskania zaliczenia z wykładów jest uczestnictwo na wykładach.

SEMINARIA:
*Warunkiem uzyskania zaliczenia z seminariów jest przygotowanie teoretyczne w zakresie tematyki realizowanej w ramach programu na każde zajęcia.
*W ramach przedmiotu przewidziane jest 1 kolokwium w formie pisemnej.
*Niezaliczone kolokwium należy poprawić u prowadzącego zajęcia.
*Przed pierwszym terminem egzaminu dopuszcza się dwukrotną możliwość poprawy oceny niedostatecznej.
*Zaliczenie kolokwium jest warunkiem zaliczenia seminariów.


ĆWICZENIA:
*Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest czynny udział w zajęciach, przygotowanie teoretyczne w zakresie tematyki realizowanej w ramach programu na każde zajęcia
oraz zaliczenie sprawozdań.
*W ramach przedmiotu przewidziane są 2 kolokwia w formie pisemnej.
*Niezaliczone kolokwia należy poprawić u prowadzącego zajęcia.
*Przed pierwszym terminem egzaminu dopuszcza się dwukrotną możliwość poprawy oceny niedostatecznej.
*Zaliczenie wszystkich kolokwiów jest warunkiem zaliczenia ćwiczeń.
Student, który na dwa tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej nie uzyskał zaliczenia z dwóch kolokwiów, w tygodniu przed sesją egzaminacyjną zobowiązany jest zaliczyć kolokwium obejmujące całość materiału.
*W przypadku nie uzyskania zaliczenia z przedmiotu, przed każdym terminem egzaminu poprawkowego, student ma prawo do jednokrotnego ubiegania się o zaliczenie w formie kolokwium z wszystkich zagadnień seminaryjnych i ćwiczeniowych omawianych w ramach przedmiotu.


V. Forma egzaminu

*Student, który uzyskał zaliczenie z przedmiotu może przystąpić do egzaminu.
*Brak zaliczenia z przedmiotu lub nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na egzaminie
w wyznaczonym terminie jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej (dotyczy wszystkich terminów egzaminów).
*W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na egzaminie Studentowi przysługuje prawo do dwóch egzaminów poprawkowych.
*Egzamin odbędzie się w formie zdalnej (test wyboru) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
*Pytania egzaminacyjne obejmują materiał z wykładów, seminariów i ćwiczeń.
*Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest uzyskanie zaliczeń z zajęć seminaryjnych i laboratoryjnych.
*Przewiduje się możliwość zwolnienia studenta z egzaminu. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest uczestnictwo we wszystkich wykładach oraz uzyskanie średniej arytmetycznej minimum 4,5 z zaliczenia seminariów i ćwiczeń.
*W czasie trwania egzaminu studenta obowiązuje bezwzględny zakaz kontaktowania się osobistego lub za pośrednictwem urządzeń elektronicznych z osobami postronnymi oraz korzystania z materiałów pomocniczych. Nieprzestrzeganie zasad stanowi podstawę do przerwania egzaminu, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
*Fakt ten zostaje odnotowany w protokole egzaminu przez Egzaminatora. Otrzymanie
przez Studenta oceny niedostatecznej nie wyklucza odpowiedzialności dyscyplinarnej
na zasadach określonych w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.


VI. Zasady ustalania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z egzaminu ustalana jest według obowiązującej skali oceniania:
90%-100% bdb (5.0)
85%-89% pdb (4.5)
75%-84% db (4.0)
70%-74% ddb (3.5)
60%-69% dst (3.0)
≤59% ndst (2.0)


VII. Sposób informowania studentów o uzyskanych wynikach egzaminu

Wyniki egzaminu ogłoszone będą w ciągu 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu
w „Wirtualnej Uczelni”.


VIII. Konsultacje z nauczycielem akademickim

Konsultacje z nauczycielem akademickim odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym
na stronie internetowej Jednostki http://biofizyka-wf.sum.edu.pl

IX. Możliwość wglądu do prac pisemnych studenta

*Student ma prawo do wglądu do prac pisemnych z kolokwiów na pierwszych zajęciach
po ogłoszeniu wyników.
*Zgodnie z Regulaminem Studiów (par. 14, pkt. 22) student ma prawo do wglądu ocenionej pracy zaliczeniowej lub egzaminacyjnej wraz z treścią pytań oraz kluczem odpowiedzi w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników w godzinach konsultacji z nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia.

X. Kwestie sporne i niezawarte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 21/2019 Senatu SUM z dnia 24 kwietnia 2019 r.

XI. W zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej i wynikających z niej Zarządzeń Rektora SUM możliwa jest zmiana trybu i formy prowadzenia zajęć, zaliczeń i egzaminów.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2021 roku.

 

REGULAMIN BHP OBOWIĄZUJĄCY W SALI LABORATORYJNEJ KATEDRY I ZAKŁADU BIOFIZYKI

 • W Sali laboratoryjnej należy dokładnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Każdy pracownik oraz student musi wiedzieć,  gdzie  znajdują  się  urządzenia   ratunkowe  i sprzęt przeciwpożarowy.

 • W razie  pożaru  należy  krzykiem  zaalarmować  o  niebezpieczeństwie  osoby  pracujące  w pobliżu, udzielić pomocy poszkodowanym, za pomocą dostępnych środków podjąć próbę ugaszenia pożaru, zawiadomić prowadzącego zajęcia

 • Przy posługiwaniu się urządzeniami zasilanymi prądem zmiennym z sieci należy przestrzegać następujących przepisów:

 • Przed włączeniem wagi, polarymetru, wiskozymetru, spektrofotometru, komputera, drukarki należy sprawdzić, czy urządzenie posiada uziemienie.

 • Włączać urządzenie tylko w obecności prowadzącego zajęcia.

 • Przy wyłączaniu urządzenia z sieci należy uchwycić ręką wtyczkę, a nie ciągnąć za przewód doprowadzający prąd.

 • Nie wolno dotykać w/w urządzeń mokrymi rękami.

 • Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy zapoznać się z instrukcją. Należy ustalić jakie właściwości fizyko-chemiczne posiadają odczynniki konieczne do wykonania ćwiczenia i przeanalizować je pod katem zagrożeń BHP.

 • W czasie pracy ze związkami rtęci zachować ostrożność. Miejsce rozlania rtęci (stłuczenie termometru) należy posypać siarką strącona.

 • Na Sali ćwiczeniowej obowiązuje noszenie fartucha ochronnego. Okrycia wierzchnie i torby należy pozostawiać w szatni.

 • Każdy, nawet najdrobniejszy wypadek powinien być natychmiast zgłoszony prowadzonemu zajęcia.

 • Po zakończeniu pracy student zobowiązany jest do: uporządkowania stanowiska pracy, wyłączenia wszystkich urządzeń elektrycznych używanych w trakcie pracy, pozamykania okien.

 • Koniecznym  warunkiem   bezpiecznej   pracy   jest  przestrzeganie  porządku   w miejscu pracy, zachowanie spokoju i ciszy.

 • Niedozwolone jest bieganie po Sali ćwiczeń i głośne rozmowy.

 • W sali ćwiczeń niedozwolone jest palenie tytoniu.

 • Niedopuszczalnym   jest   spożywanie   posiłków   w  sali ćwiczeń.

 SYLABUS

 

Karta przedmiotu

Cz. 1

Informacje ogólne o przedmiocie

 1. 1. Kierunek studiów: analityka medyczna
 2. 2. Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie
 3. 3. Forma studiów: stacjonarne
 4. 4. Rok: I
 5. 5. Semestr: I
 6. 6. Nazwa przedmiotu: Biofizyka medyczna
 7. 7. Status przedmiotu: obowiązkowy
 8. 8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się
 
   
 
 
 

Założeniem kształcenia z przedmiotu Biofizyka medyczna jest dostarczenie studentom wiedzy dotyczącej zjawisk fizycznych zachodzących w organizmie niezbędnej do poznania funkcjonowania narządów
z biofizycznego punktu widzenia, a także wiedzy dotyczącej wpływu zewnętrznych czynników fizycznych na organizm podczas terapii i diagnostyki medycznej.

Cele kształcenia to:

Zdobycie przez studentów wiedzy dotyczącej zjawisk fizycznych zachodzących w organizmie. Poznanie właściwości fizycznych komórek i tkanek. Zapoznanie studentów ze zjawiskami biofizycznymi zachodzącymi w tkankach i narządach. Zdobycie wiedzy o podstawach fizycznych opisujących funkcjonowanie narządów. Zdobycie wiedzy o efektach biofizycznych towarzyszące oddziaływaniu zewnętrznych czynników fizycznych na organizm. Poznanie zjawisk biofizycznych zachodzących
w organizmie podczas diagnostyki medycznej i terapii z wykorzystaniem metod fizycznych. Zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie eksperymentalnego wyznaczania wybranych wielkości fizycznych
i biofizycznych.

 

Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zawartych w standardach

w zakresie wiedzy student zna i rozumie: A.W3., A.W7., A.W21., A.W22.

w zakresie umiejętności student potrafi: A.U15., A.U16.

w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych; korzystania z obiektywnych źródeł informacji; formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji;

 

9. liczba godzin z przedmiotu

60

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu

5

 1. 11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się

Efekty uczenia się

Sposoby weryfikacji

Sposoby oceny*

W zakresie wiedzy

Zaliczenie na ocenę – test wyboru

*

W zakresie umiejętności

Sprawozdanie

*

W zakresie kompetencji

Obserwacja

*

         

 

* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie:

Bardzo dobry (5,0) - zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i znacznym stopniu przekraczają wymagany poziom

Ponad dobry (4,5) - zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu przekraczają wymagany poziom

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym poziomie

Dostateczny (3,0) - zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym poziomie

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane.

 

 

Karta przedmiotu

Cz. 2

 

Inne przydatne informacje o przedmiocie

 

 1. 12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail:

Katedra i Zakład Biofizyki, 41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8, bpilawa@sum.edu.pl

 

 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu:

prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

 

 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji:

Znajomość podstawowych wielkości i praw fizycznych, umiejętność posługiwania się podstawowymi miernikami parametrów fizycznych, umiejętność pracy z komputerem
w zakresie czynności podstawowych, obliczeń i sporządzania wykresów.

 

 

 1. 15. Liczebność grup

Zgodna z uchwałą Senatu SUM

 1. 16. Materiały do zajęć

Tabele wielkości fizycznych i ich jednostek

 1. 17. Miejsce odbywania się zajęć

Sala wykładowa ul. Jedności 8, Sala ćwiczeń w Katedrze i Zakładzie Biofizyki

 1. 18. Miejsce i godzina konsultacji

Katedra i Zakład Biofizyki pokój nr 05 Godziny konsultacyjne ustalone przez studentów z prowadzącym zajęcia

19. Efekty uczenia się

Numer przedmiotowego efektu uczenia się

Przedmiotowe efekty uczenia się

Odniesienie do efektów uczenia się zawartych w standardach

P_W01

Zna i rozumie prawa fizyczne mające zastosowanie dla organizmu człowieka.

A.W21.

P_W02

Zna i rozumie właściwości biofizyczne komórek i tkanek.

A.W3.
A.W21.

P_W03

Zna i rozumie zjawiska biofizyczne zachodzące w różnych tkankach i narządach oraz charakteryzuje funkcjonowanie narządów z wykorzystaniem praw fizycznych.

A.W3.

A.W7.

W.21.

P_W04

Zna i rozumie pozytywne i negatywne efekty biofizyczne oddziaływania zewnętrznych czynników fizycznych na organizm.

A.W22.

P_U01

Wykonuje pomiary i analizuje z wykorzystaniem aparatury fizycznej wartości wybranych wielkości fizycznych i biofizycznych charakteryzujących materiały i próbki.

A.U15.

A.U16.

P_U02

Wykonuje wykresy zależności wielkości fizycznych opisujących modelowe układy biologiczne od parametrów fizycznych oraz analizuje korelacje pomiędzy nimi.

A.U.15.

A.U.16.

 1. 20. Formy i tematy zajęć

Liczba godzin

21.1. Wykłady

15

Definicja i jednostki podstawowych wielkości fizycznych. Prawa fizyki oraz ich zastosowanie do opisu funkcjonowania narządów.

1

Właściwości fizyczne cieczy. Zastosowanie praw hydrodynamiki do opisu układu krążenia.

2

Mechanizm wentylacji płuc a zmiana ciśnień. Histereza objętościowo- ciśnieniowa. Właściwości sprężyste tkanki płucnej.

1

Podstawowe prawa optyki. Optyka oka. Widzenie barwne. Wady wzroku i ich korekcja.

1

Fala głosowa. Wrażenia słuchowe. Propagacja fali głosowej w uchu. Krzywa czułości ucha ludzkiego. Wady słuchu i ich korekcja. Implanty ślimakowe i aparaty słuchowe.

1

Fale mechaniczne. Efekty biofizyczne towarzyszące działaniu fal mechanicznych o różnych częstotliwościach na tkanki.

1

Podstawy fizyczne obrazowania ultradźwiękowego narządów. Efekty biofizyczne towarzyszące propagacji fali ultradźwiękowej w tkankach. Aparatura. Rodzaje obrazów ultrasonograficznych.

1

Właściwości przewodzące komórek, tkanek i narządów. Podstawy fizyczne elektrokardiografii.

1

Podstawy fizyczne i zastosowania elektroencefalografii.

1

Wpływ pól elektrycznych i magnetycznych na tkanki.

1

Tomografia magnetyczno-rezonansowa. Zjawiska biofizyczne. Aparatura i zastosowania.

1

Obrazowanie rentgenowskie. Aparatura i rodzaje obrazowania.

1

Zasada działania lasera. Zjawisko emisji wymuszonej. Rodzaje laserów. Promieniowanie  laserowe - charakterystyka i parametry.

1

Efekty biofizyczne towarzyszące oddziaływaniu promieniowania laserowego na organizm.

1

22.2. Seminaria

15

Spektroskopia.

3

Zastosowanie niskich temperatur w medycynie.

3

Lasery w medycynie.

3

Ultradźwięki w terapii.

3

Zastosowanie lamp Bioptron w medycynie.

3

23.3. Cwiczenia

30

Wyznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy metodą piknometryczną, badania porównawcze.

2

Wyznaczanie współczynnika napięcia powierzchniowego cieczy metodą stalagmometryczną, badania porównawcze dla różnych cieczy.

2

Wyznaczanie zależności współczynnika napięcia powierzchniowego cieczy od temperatury metodą kapilarną.

2

Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy z użyciem wiskozymetru.

2

Wyznaczanie energii aktywacji lepkości cieczy.

2

Badanie parametrów ruchów drgających.

2

Dobór parametrów pracy aparatu do terapii ultradźwiękowej.

2

Wyznaczanie parametrów widm EPR wzorców paramagnetycznych stosowanych do badania wolnych rodników.

2

Wyznaczenie koncentracji wolnych rodników w wybranych próbkach paramagnetycznych.

2

Badanie wolnych rodników w biopolimerach melaninowych

2

Badania kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła a gęstość cieczy.

2

Wyznaczanie zawartości białka w surowicy z wykorzystaniem refraktometru.

2

Układy optyczne. Wyznaczanie ogniskowej soczewki, układu soczewek i powiększenia obrazu.

2

Wyznaczanie długości fali promieniowania laserowego z wykorzystaniem siatki dyfrakcyjnej.

2

Pomiary oporu elektrycznego oporników połączonych szeregowo lub równolegle oraz złożonego układu oporników (połączenie szeregowe oraz równoległe).

2

24. Literatura

Podstawowa

F. Jaroszyk (red.), Biofizyka. Podręcznik dla studentów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001

B. Pilawa, P. Ramos, Spektroskopia EPR. Ćwiczenia dla studentów analityki medycznej i medycyny. Wydawnictwo SUM, Katowice 2017.

Z. Jóźwiak, G. Bartosz (red.), Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa2003 19.2. Uzupełniająca

S. Miękisz, A. Hendrich, Wybrane zagadnienia z biofizyki, Volumed, Wrocław 1998

A. Z. Hrynkiewicz, E. Rokita, Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000

P. Ramos, B. Pilawa, Zastosowanie spektroskopii EPR do optymalizacji procesów sterylizacji termicznej
w farmacji i medycynie. Wydawnictwo SUM, Katowice 2018.

 

 1. 25. Kryteria oceny – szczegóły

 

 

Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących.

Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się.

Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu.

 

         

 

Literatura podstawowa:

1) Pilawa B., Ramos P., Adamczyk J. Biofizyka - ćwiczenia. Skrypt dla studentów farmacji. Wydawnictwo  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice 2017.

link: 

http://wydawnictwo.sum.edu.pl/product_info.php?cPath=31&products_id=166

 

 

2) Pilawa B., Ramos P. Spektroskopia EPR. Ćwiczenia dla studentów analityki medycznej i medycyny. Wydawnictwo  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice 2017.

link:

http://wydawnictwo.sum.edu.pl/product_info.php?cPath=31&products_id=165

 

 

3) Ramos P., Pilawa B. Zastosowanie spektroskopii EPR do optymalizacji procesów sterylizacji termicznej w farmacji i medycynie. Wydawnictwo  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice 2018.

link:

https://wydawnictwo.sum.edu.pl/product_info.php?products_id=177

 

Literatura uzupełniająca:

1) Kędzia B. (red.). Materiały do ćwiczeń z biofizyki i fizyki. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1982.

2) Jaroszyk F. Biofizyka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.

 

 

DIAGNOSTYKA IZOTOPOWA DLA KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA

 

REGULAMIN BHP OBOWIĄZUJĄCY W SALI LABORATORYJNEJ KATEDRY I ZAKŁADU BIOFIZYKI

 

 • W Sali laboratoryjnej należy dokładnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Każdy pracownik oraz student musi wiedzieć,  gdzie  znajdują  się  urządzenia   ratunkowe  i sprzęt przeciwpożarowy.

 • W razie  pożaru  należy  krzykiem  zaalarmować  o  niebezpieczeństwie  osoby  pracujące  w pobliżu, udzielić pomocy poszkodowanym, za pomocą dostępnych środków podjąć próbę ugaszenia pożaru, zawiadomić prowadzącego zajęcia

 • Przy posługiwaniu się urządzeniami zasilanymi prądem zmiennym z sieci należy przestrzegać następujących przepisów:

 • Przed włączeniem wagi, polarymetru, wiskozymetru, spektrofotometru, komputera, drukarki należy sprawdzić, czy urządzenie posiada uziemienie.

 • Włączać urządzenie tylko w obecności prowadzącego zajęcia.

 • Przy wyłączaniu urządzenia z sieci należy uchwycić ręką wtyczkę, a nie ciągnąć za przewód doprowadzający prąd.

 • Nie wolno dotykać w/w urządzeń mokrymi rękami.

 • Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy zapoznać się z instrukcją. Należy ustalić jakie właściwości fizyko-chemiczne posiadają odczynniki konieczne do wykonania ćwiczenia i przeanalizować je pod katem zagrożeń BHP.

 • W czasie pracy ze związkami rtęci zachować ostrożność. Miejsce rozlania rtęci (stłuczenie termometru) należy posypać siarką strącona.

 • Na Sali ćwiczeniowej obowiązuje noszenie fartucha ochronnego. Okrycia wierzchnie i torby należy pozostawiać w szatni.

 • Każdy, nawet najdrobniejszy wypadek powinien być natychmiast zgłoszony prowadzonemu zajęcia.

 • Po zakończeniu pracy student zobowiązany jest do: uporządkowania stanowiska pracy, wyłączenia wszystkich urządzeń elektrycznych używanych w trakcie pracy, pozamykania okien.

 • Koniecznym  warunkiem   bezpiecznej   pracy   jest  przestrzeganie  porządku   w miejscu pracy, zachowanie spokoju i ciszy.

 • Niedozwolone jest bieganie po Sali ćwiczeń i głośne rozmowy.

 • W sali ćwiczeń niedozwolone jest palenie tytoniu.

 • Niedopuszczalnym   jest   spożywanie   posiłków   w  sali ćwiczeń.