WF - Katedra i Zakład Biofizyki
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec
(032) 364
Email:

FARMACJA

PRZEDMIOTY

BIOFIZYKA DLA KIERUNKU FARMACJA

 

WYKŁADY Z PRZEDMIOTU BIOFIZYKA DLA  I ROKU KIERUNKU FARMACJA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 4.10.2021 (11:15-13:30) ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI MICROSOFT TEAMS

KOD DO LOGOWANIA DLA STUDENTÓW: 6if5sln

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU BIOFIZYKA
dla studentów I roku kierunku Farmacja prowadzonych
w Katedrze i Zakładzie Biofizyki Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
w roku akademickim 2021/2022


Zajęcia z przedmiotu BIOFIZYKA prowadzone są w oparciu o Regulamin Studiów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały 21/2019 Senatu SUM z dnia 24 kwietnia 2019 r. i niniejszy Regulamin.

I. Zasady uczestnictwa w zajęciach

*Uczestnictwo na wykładach oraz ćwiczeniach jest obowiązkowe.
*Student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach z grupą studencką do której został przypisany na danych rok akademicki.
*Student zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej lub zalogowania się do systemu e-learningowego w przypadku zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
*Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość potwierdzane jest przez studenta poprzez zalogowanie się w systemie
e-learningowym (platforma e-learningowa SUM lub Microsoft Teams) w czasie zgodnym
z harmonogramem zajęć oraz odznaczenie swojej aktywności na liście obecności.
*Student zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących zasad BHP, które zostaną szczegółowo omówione na pierwszych zajęciach.
*W zajęciach realizowanych w Uczelni nie może uczestniczyć Student, który ma objawy chorobowe sugerujące infekcję, w tym wirusową (tj. gorączka, kaszel, duszność, ból gardła, wydzielina z nosa, zaburzenia węchu/smaku, ból głowy, ogólne rozbicie, osłabienie itp). Osoby, u których wystąpią objawy chorobowe powinny pozostać w miejscu swojego pobytu, skontaktować się telefonicznie lub mailowo z sekretariatem Jednostki/kierownikiem ćwiczeń/prowadzącym zajęcia oraz zgłosić swój stan zdrowia odpowiednim służbom, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego.
*Student na stronie internetowej Katedry i Zakładu Biofizyki otrzymuje:
1. Opis przedmiotu wraz ze szczegółowym wykazem zagadnień realizowanych
na wykładach i ćwiczeniach.
2. Regulamin zajęć.
3. Kartę modułu/przedmiotu.
4. Harmonogram konsultacji z nauczycielem akademickim.
*Wszystkie materiały dydaktyczne podlegają ochronie praw autorskich w zakresie własności intelektualnej.
Naruszenie praw autorskich i prawa do ochrony wizerunku (nagrywanie, fotografowanie, kopiowanie, rejestrowanie) będzie skutkowało wszczęciem postępowania dyscyplinarnego.
*Wszyscy studenci są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania powyższego Regulaminu oraz bieżącego śledzenia komunikatów w „Wirtualnej Uczelni”.
*Przed przystąpieniem do ćwiczeń student zobowiązany jest przygotować się teoretycznie
z tematu realizowanego w ramach danych zajęć (zgodnie z harmonogramem). Brak przygotowania do zajęć będzie równoznaczny z ich niezaliczeniem. Przygotowanie teoretyczne studenta będzie sprawdzane ustnie przed i w trakcie części praktycznej ćwiczeń.


a) Zasady uczestnictwa w wykładach:
15 godzin – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
b) Zasady uczestnictwa w ćwiczeniach:
15 godzin – w formie stacjonarnej.


II. Zasady usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach (ćwiczenia)

*Wszystkie nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwione.
*Nieobecność na zajęciach powinna być usprawiedliwiona poprzez przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia (lekarskiego, sądowego, urzędowego) na pierwszych zajęciach po nieobecności.
*W przypadku nieobecności na zajęciach wynikającej z uczestnictwa w posiedzeniach organów kolegialnych *Uczelni, oficjalnej reprezentacji Uczelni na zewnątrz (konferencje, zjazdy, zebrania), działalności na rzecz *Uczeni organizowanej lub współorganizowanej przez Samorząd Studencki, uczestnictwa w egzaminie poprawkowym, są usprawiedliwiane bez konieczności odrabiania, na podstawie usprawiedliwienia poświadczonego przez odpowiedni organ/osobę.
*Zajęcia praktyczne (ćwiczenia) student zobowiązany jest uzupełnić w ramach konsultacji
z nauczycielem akademickim/ćwiczeń odróbkowych, a materiał teoretyczny obowiązujący
w ramach odrabianych zajęć zaliczyć u prowadzącego.
*Istnieje możliwość usprawiedliwienia nieobecności związanej ze zdarzeniami losowymi
w formie pisemnej.


III. Zasady, tryb i terminy zaliczeń

WYKŁADY:
Warunkiem uzyskania zaliczenia z wykładów jest uczestnictwo na wykładach.

ĆWICZENIA:
*Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest czynny udział w zajęciach, przygotowanie teoretyczne w zakresie tematyki realizowanej w ramach programu na każde zajęcia oraz zaliczenie sprawozdań.
*W ramach przedmiotu przewidziane jest 1 kolokwium w formie pisemnej.
*Niezaliczone kolokwium należy poprawić u prowadzącego zajęcia.
*Przed zaliczeniem końcowym dopuszcza się dwukrotną możliwość poprawy oceny niedostatecznej.
*Zaliczenie kolokwium jest warunkiem zaliczenia ćwiczeń.


IV. Forma zaliczenia na ocenę

1. Student, który uzyskał zaliczenie ćwiczeń może przystąpić do zaliczeniowego testu końcowego.
2. Brak zaliczenia z przedmiotu lub nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na teście końcowym w wyznaczonym terminie jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
3. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na teście końcowym Studentowi przysługuje prawo do dwóch zaliczeń poprawkowych.
4. Test końcowy odbędzie się w formie zdalnej (test wyboru) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
5. Pytania testu końcowego obejmują materiał z wykładów i ćwiczeń.
6. W czasie trwania zaliczenia studenta obowiązuje bezwzględny zakaz kontaktowania się osobistego lub za pośrednictwem urządzeń elektronicznych z osobami postronnymi oraz korzystania z materiałów pomocniczych. Nieprzestrzeganie zasad stanowi podstawę do przerwania testu końcowego, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole zaliczenia. Otrzymanie przez Studenta oceny niedostatecznej nie wyklucza odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.


V. Zasady ustalania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczeniowego testu końcowego jest oceną końcową z przedmiotu.

Obowiązująca skala oceniania:
90%-100% bdb (5.0)
85%-89% pdb (4.5)
75%-84% db (4.0)
70%-74% ddb (3.5)
60%-69% dst (3.0)
≤59% ndst (2.0)


VI. Sposób informowania studentów o uzyskanych wynikach zaliczeń końcowych

Wyniki zaliczenia końcowego ogłoszone będą w ciągu 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia zaliczenia w „Wirtualnej Uczelni”.


VII. Konsultacje z nauczycielem akademickim

Konsultacje z nauczycielem akademickim odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym
na stronie internetowej Jednostki http://biofizyka-wf.sum.edu.pl


VIII. Możliwość wglądu do prac pisemnych studenta

*Student ma prawo do wglądu do prac pisemnych z kolokwiów na pierwszych zajęciach
po ogłoszeniu wyników.
*Zgodnie z Regulaminem Studiów (par. 14, pkt. 22) student ma prawo do wglądu ocenionej pracy zaliczeniowej lub egzaminacyjnej wraz z treścią pytań oraz kluczem odpowiedzi w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników w godzinach konsultacji z nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia.

IX. Kwestie sporne i niezawarte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 21/2019 Senatu SUM z dnia 24 kwietnia 2019 r.

X. W zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej i wynikających z niej Zarządzeń Rektora SUM możliwa jest zmiana trybu i formy prowadzenia zajęć, zaliczeń i egzaminów.

XI. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2021 roku.

 

 

REGULAMIN BHP OBOWIĄZUJĄCY W SALI LABORATORYJNEJ KATEDRY I ZAKŁADU BIOFIZYKI

 • W Sali laboratoryjnej należy dokładnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Każdy pracownik oraz student musi wiedzieć,  gdzie  znajdują  się  urządzenia   ratunkowe  i sprzęt przeciwpożarowy.

 • W razie  pożaru  należy  krzykiem  zaalarmować  o  niebezpieczeństwie  osoby  pracujące  w pobliżu, udzielić pomocy poszkodowanym, za pomocą dostępnych środków podjąć próbę ugaszenia pożaru, zawiadomić prowadzącego zajęcia

 • Przy posługiwaniu się urządzeniami zasilanymi prądem zmiennym z sieci należy przestrzegać następujących przepisów:

 • Przed włączeniem wagi, polarymetru, wiskozymetru, spektrofotometru, komputera, drukarki należy sprawdzić, czy urządzenie posiada uziemienie.

 • Włączać urządzenie tylko w obecności prowadzącego zajęcia.

 • Przy wyłączaniu urządzenia z sieci należy uchwycić ręką wtyczkę, a nie ciągnąć za przewód doprowadzający prąd.

 • Nie wolno dotykać w/w urządzeń mokrymi rękami.

 • Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy zapoznać się z instrukcją. Należy ustalić jakie właściwości fizyko-chemiczne posiadają odczynniki konieczne do wykonania ćwiczenia i przeanalizować je pod katem zagrożeń BHP.

 • W czasie pracy ze związkami rtęci zachować ostrożność. Miejsce rozlania rtęci (stłuczenie termometru) należy posypać siarką strącona.

 • Na Sali ćwiczeniowej obowiązuje noszenie fartucha ochronnego. Okrycia wierzchnie i torby należy pozostawiać w szatni.

 • Każdy, nawet najdrobniejszy wypadek powinien być natychmiast zgłoszony prowadzonemu zajęcia.

 • Po zakończeniu pracy student zobowiązany jest do: uporządkowania stanowiska pracy, wyłączenia wszystkich urządzeń elektrycznych używanych w trakcie pracy, pozamykania okien.

 • Koniecznym  warunkiem   bezpiecznej   pracy   jest  przestrzeganie  porządku   w miejscu pracy, zachowanie spokoju i ciszy.

 • Niedozwolone jest bieganie po Sali ćwiczeń i głośne rozmowy.

 • W sali ćwiczeń niedozwolone jest palenie tytoniu.

 • Niedopuszczalnym   jest   spożywanie   posiłków   w  sali ćwiczeń.

 

Literatura podstawowa:

1) Pilawa B., Ramos P., Adamczyk J. Biofizyka - ćwiczenia. Skrypt dla studentów farmacji. Wydawnictwo  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice 2017.

link: 

http://wydawnictwo.sum.edu.pl/product_info.php?cPath=31&products_id=166

 


 

2) Pilawa B., Ramos P. Spektroskopia EPR. Ćwiczenia dla studentów analityki medycznej i medycyny. Wydawnictwo  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice 2017.

link:

http://wydawnictwo.sum.edu.pl/product_info.php?cPath=31&products_id=165

 

 

3) Ramos P., Pilawa B. Zastosowanie spektroskopii EPR do optymalizacji procesów sterylizacji termicznej w farmacji i medycynie. Wydawnictwo  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice 2018.

link:

https://wydawnictwo.sum.edu.pl/product_info.php?products_id=177

 

Literatura uzupełniająca:

1) Kędzia B. (red.). Materiały do ćwiczeń z biofizyki i fizyki. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1982.

2) Jaroszyk F. Biofizyka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.